MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN

MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN
Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh, chỉ mới 27 tuổi đã được Lưu Bị mời làm quân sư, bước đầu phò tá cho nước Thục Hán.
Là một đại quân sư nổi tiếng khắp 3 nước Ngụy – Thục – Ngô, ông đã giúp Lưu Bị đánh thắng trận không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên, nhiều lần phạt Ngụy ở Kỳ Sơn đều không thành do Ngụy có trong tay Tư Mã Ý, Khổng Minh biết rằng muốn phạt Ngụy thì phải diệt được Tư Mã Ý lúc đó đại sự mới thành.
Lần cuối cùng trong đời ông lục xuất Kỳ Sơn một lần nữa, lừa Tư Mã Ý vào Thượng Phương cốc, chất rơm rạ, cỏ bít 2 đầu cốc lại và phóng hỏa. Phóng hỏa thành công nhưng lạ thay, Kỳ Sơn tháng 9 hiển nhiên sẽ không có mưa mà bất ngờ lại có cơn mưa xuất hiện, dập tắt hết hỏa công của Gia Cát Lượng, cứu sống Tư Mã Ý.
Gia Cát Lượng than khóc “trời không giúp ta mà giúp Tào Ngụy” rồi hộc máu, sinh bệnh không lâu sau đó qua đời năm 54 tuổi.
See Translation