Impossible is nothing

Impossible is nothing.
Patience and practice make success.
Break my own record from 50s to 1.20s.
It’s so great to continuously challenge myself and find that “Finally, I did it”.
Không thể chẳng là gì cả.
Cứ kiên trì tập luyện ắt sẽ làm được.
Hành trình thử thách bản thân và chiến thắng chính bản thân mình rất tuyệt.
My life. My yoga. :>

Comments are closed.