Giới thiệu luận văn “Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre”

Giới thiệu luận văn “Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre”
Tác giả: Phan Văn Thạch
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15773
#dulichbentre
#thuviensodaihocquocgiahanoi
Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:
– Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch.
– Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre.
– Phân tích thực trạng phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.
– Đánh giá chung hiện trạng phát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.
– Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và phát triển các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; định hướng thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch; xúc tiến, tuyên truyền quản bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch
See Translation