“City of stars

“City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams
They’ve finally come true”
Tác phẩm tranh đôi là món quà dành tặng bạn gấu khéo tay này. Bạn rất thích vẽ, nhưng chỉ khi nào có hứng. Những tác phẩm của bạn cũng bất tuân và sống động hệt như bạn vậy. Bạn than La La Land “hurt so good”, nhưng nhờ xem phim ngay trước ngày vẽ mà hai đứa có cảm hứng “làm trò” với nhau. Bạn không chỉ là Valentine của em, mà là mỗi ngày, cả ngày mưa lẫn ngày nắng.
See Translation

Comments are closed.